bih logo

PONOVLJENI JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE

Na osnovu odluke Turističkog vijeća broj : 02-04-5 /18 od 23.01.2018.godine, Turistička zajednica Zeničko dobojskog kantona objavljuje

PONOVLJENI JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE

Poslovni prostor u ulici M.Tita, Novi tržni centar Zenica

 1. I.Prodavac

Prodavac nekretnine je Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici, M.Tita, Novi tržni centar.

 1. II.Predmet prodaje

Predmet prodaje je poslovni prostor u ulici M.Tita, Novi tržni centar, koji ima poslovni (prodajni) prostor P=39,40 m2, predprostor WC-a P=1,78 m2 , WC kabina P=1,32 m2 , ukupno površine 42,50 m2 .

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled predmeta prodaje i uvid u vlasničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu i dogovor sa ovlaštenim licima u Turističkoj zajednici ZDK.

 1. III.Početna cijena

Za navedenu nekretninu kao predmet prodaje početna cijena iznosi 49.852,50 KM, odnosno 1.173,00 KM/m².

Ponude niže od navedene početne cijene neće biti razmatrane.

 1. IV.Pravo učešća

Pravo učešća na ovom javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

 1. V.Prijava na javni oglas

Prijava na ovaj javni oglas se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

 1. Identitet ponuđača:

-         Za pravno lice pun naziv, adresa sjedišta, ime i prezime i svojstva ovlaštenog za zastupanje, e-mail adresa i broj telefona, kontakt osoba i broj telefona,

-         Za fizičko lice ime i prezime, adresa prebivališta, broj lične karte, e-mail adresa i broj telefona;

 1. Izjavu da se podnosi ponuda za kupovinu nekretnine, kako je navedeno u tački II. Javnog oglasa;
 2. Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene;
 3. Rok važenja ponude u cjelini, koji ne može biti kraći od 30 dana po isteku dolje naznačenog roka za podnošenje prijava na javni oglas;
 4. Potpis podnosioca, lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, odnosno potpis fizičkog lica kao ponuđača.
 1. VI.Depozit

Slike poslovnog prostora prostora mogu se pogledati na www.zedoturizam.ba.

Uz prijavu na oglas obavezno je priložiti dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 1.000,00 KM na račun Turističke zajednice ZDK broj 141 355 532 0024061 kod BBI banke.

Kontakt osoba je Amna Mlinarić, broj telefona 062 343 229 ili 032 441 050.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave u listu „Naša riječ“.

                                                                                                                                     Turistička zajednica ZDK

Aktuelnosti i najave

Prev Next